Centrum Kompetencji - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji BOF- innowacyjne w skali regionu, kraju i Europy przedsięwzięcie, którego zadaniem będzie koordynacja procesu modernizacji i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Centrum Kompetencji BOF wedle projektu będzie funkcjonowało przez 60 miesięcy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. i w tym czasie:

- będzie prowadziło cykliczne badania popytu na kompetencje w 600 firmach działających na terenie BOF w celu zidentyfikowania luk kompetencyjnych będących podstawą dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych na terenie BOF oraz systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców;

- będzie wspierało szkoły zawodowe w zakresie przygotowania 13 programów rozwojowych i opracowywania nowych programów kształcenia odpowiadających zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym;

- będzie opracowywało i aktualizowało rekomendacje - katalogi nowych kierunków nauczania, katalogi kursów specjalistycznych i uprawnień, katalogi kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz praktyk i staży odpowiadających zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym na 5 poziomach: zawodu, kwalifikacji, umiejętności, czynności i profesjonalizacji;

- opracuje program rozwoju i optymalizacji szkolnictwa zawodowego na terenie BOF;

- stworzy innowacyjny w skali kraju system walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych z udziałem pracodawców, w tym opracuje standardy walidacji i certyfikacji 27 umiejętności zawodowych i 243 czynności zawodowych;

- przygotuje i wdroży na terenie BOF innowacyjny model popytowego doradztwa kompetencji zintegrowany z procesem diagnozowania luki kompetencyjnej uwzględniający: walidację kompetencji pracowników - etap realizowany w firmach poprzez badanie i pomiar kompetencji dostępnych w firmie w kontekście potrzeb rozwojowych firm; walidację kompetencji nieformalnych i formalnych uczniów z udziałem pracodawców; ocenę predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji; doradztwo edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji do pracy;

- opracuje poradnik metodyczny doradztwa kompetencji, by zapewnić możliwość stosowania modelu przez doradców zawodowych w szkołach po zakończeniu realizacji projektu;

- opracuje nowoczesne pakiety edukacyjne w formie programów i e-zasobów, w tym filmów stanowiskowych, do nauki zawodu a także do szkoleń specjalistycznych, staży, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Pakiety będą dostępne dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych i wzbogacą zasoby Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej;

- opracuje system wersyfikacji i doskonalenia jakości praktycznego kształcenia zawodowego;

- w ramach współpracy z uczelniami będzie prowadziło specjalistyczne zajęcia, kursy przygotowawcze na studia, tele-wykłady i seminaria;

- najzdolniejsi uczniowie szkół zawodowych będą realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów.

W ramach projektu powstanie innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji miejsca oceny predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji metodą próbkowania pracy dzięki zastosowaniu specjalistycznych „boxów diagnostycznych” dla 80 typowych zadań dla 8 obszarów kształcenia oraz kompetencji kluczowych a także predyspozycji psychofizycznych do wykonywania poszczególnych zawodów dzięki wykorzystaniu Pracowni ergonomii pracy.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych:

- 13 szkół zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, dla których zostaną przygotowane programy rozwojowe i nowe programy kształcenia odpowiadające zdiagnozowanym lukom kompetencyjnym;

- 1000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy ukończą specjalistyczne szkolenia zawodowe lub kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowiące odpowiedź na zdiagnozowane luki kompetencyjne pracodawców na terenie BOF;

- 600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy odbędą staże kompetencyjne
w przedsiębiorstwach na terenie BOF;

- 600 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy będą mieli możliwość certyfikowania kompetencji, umiejętności lub czynności zawodowych i kluczowych;

- 3000 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy zostaną objęci innowacyjnym popytowym doradztwem kompetencji. Dla nich zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania na rzecz Kariery;

- 265 uczniów szkół zawodowych z terenu BOF, którzy ukończą specjalistyczne zajęcia na uczelniach i kursy przygotowawcze na studia;

- 65 najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych, którzy będą realizowali samodzielne projekty badawczo-wdrożeniowe w formie indywidualnych grantów;

- 160 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu ze szkół zawodowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którzy wezmą udział w szkoleniach
z zakresu modernizacji szkolnictwa zawodowego i nowoczesnych pakietów edukacyjnych;

- 130 nauczycieli oraz doradców zawodowych a także nauczycieli wyznaczonych w szkołach do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, którzy wezmą udział w szkoleniach
z zakresu poradnictwa kompetencji;

- 600 firm z terenu BOF w zakresie badania popytu na kompetencje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

<<<< Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (format PDF) >>>>

<<<< Karta zgłoszeniowa - uczeń (format PDF) >>>>

<<<< Karta zgłoszeniowa - nauczyciel (format PDF) >>>>