Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie „INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017” opublikowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

(…)

3.5. Zgłaszanie zdających do egzaminu

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

2. Deklaracja zawiera:

a. dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe, w szczególności adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;

b. nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, w zakresie której zdający zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, a także oznaczenie tej kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;

c. informację, po raz który zdający przystępuje do egzaminu zawodowego;

d. informację, do której części egzaminu zawodowego zdający zamierza przystąpić ponownie – w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego.

3. Deklaracja zawiera oświadczenie zdającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

(…)

6. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu – (Załącznik 3b.).

7. Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy – (Załącznik 3b.). Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

8. Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

(…)

12. Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

(…)

15. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

(…)

3.6. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

(…)

4.2. Osoba, która:

a. ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b. ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
i została zgłoszona przez starostę do okręgowej komisji egzaminacyjnej,

c. spełnia warunki dopuszczenia do eksternistycznego egzaminu zawodowego,

d. posiada świadectwo szkolne lub inny dokument wydany za granicą uznane za równorzędne z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego lub wykształcenia zasadniczego zawodowego albo równorzędnego świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, może mieć dostosowane warunki lub formę przeprowadzenia egzaminu na podstawie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji.

(…)

6. Dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu są dołączane do:

a. deklaracji przystąpienia do egzaminu – w przypadku ucznia, słuchacza, absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs, który zakończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, o której mowa w ppkt. 4.2.d.


Uwaga!

W roku 2017 są tylko dwie sesje egzaminacyjne – styczeń-luty i czerwiec-lipiec

- możliwe jest zgłaszanie osób tylko na jedną sesję w roku,

- osoby zgłoszone na sesję styczeń-luty 2017 nie będą mogły być zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2017 r.

Osoby te ponownie mogą przystąpić w kolejnej możliwej sesji – dopiero za rok w sesji styczeń-luty 2018 r,

- natomiast osoby zgłoszone na sesję czerwiec-lipiec 2017 r. ponownie mogą przystąpić w kolejnej możliwej sesji – w sesji styczeń-luty 2018 r.


Ważne terminy

Sesja czerwiec – lipiec 2017

Termin składania deklaracji: 16 lutego 2017 roku

Część pisemna egzaminu: 20 czerwca 2017 roku

Część praktyczna egzaminu: od 16 czerwca do 8 lipca 2017 roku (wg. harmonogramu)

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2017: 25 sierpnia 2017 roku


Czytaj więcej na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łomży